Thương gia nói 2023/06/02 Fri

Giới thiệu

Tăng cường thúc đẩy phúc lợi của người dân tộc thiểu số và kế thừa văn hóa dân tộc ít người, giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên dân tộc thiểu số ở thành thị tìm hiểu văn hóa cội nguồn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển đặc trưng của đồng bào thiểu số và các thôn làng ở quận Đại Nhã, kết hợp các điểm du lịch địa phương với các nguồn lực sẵn có,thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Thông tin

Thành lập
ngành công nghiệp
thương mại điện tử
Giao banh
khóa học thương mại điện tử
Điện thoại
liên kết

bản đồ

Biên tậpFabula

Fabula is a platform that will uphold "responsible marketing". The program allows you to read stories from the Taiwanese community. Then explore more such organizations in other countries, as well as LDCs (least developed countries) like Nepal, Cambodia and Bangladesh.