Chiếc hộp của Mã Cáp-Tây Loa-Vân Lâm 2024/02/22 Thu

Hộp Yunlin Xiluo Mahadi

Giới thiệu

Ông nhận ra lại gia đình và bắt đầu viết về lịch sử và phong cảnh của họa sĩ, ngoài việc xuất bản một loạt sách tranh về Xiluo, ông còn giới thiệu nhiều sản phẩm sáng tạo văn hóa Xiluo, hy vọng rằng nhiều người sẽ biết đến Xiluo hơn này. , giống như Maha, thích câu chuyện nhỏ đầy câu chuyện này.

Thông tin

Thành lập
ngành công nghiệp
Công nghiệp văn hóa và sáng tạo
Giao banh
Văn hóa và sáng tạo
Điện thoại
Email
liên kết

Tags

bản đồ

Biên tậpFabula

Fabula is a platform that will uphold "responsible marketing". The program allows you to read stories from the Taiwanese community. Then explore more such organizations in other countries, as well as LDCs (least developed countries) like Nepal, Cambodia and Bangladesh.